Kvalitet

För en säkrare framtid har vi som grund alltid hög kvalitet.

1. Vår strävan
Varumärket Marabu är känt för sina världsledande produkter och tjänster av hög kvalitet.

2. Företagsuppgifter
Vårt övergripande uppdrag är att konsekvent anpassa vår verksamhet till marknadens krav.
Vi strävar efter att skapa tydliga fördelar för våra kunder genom produkter och tjänster av hög kvalitet.
Kvaliteten på våra medarbetare, vår strategi och organisation är nyckeln till vårt företags fortsatta lönsamhet.

3. Kundfokus
Våra kunder dömer oss på kvaliteten av våra tjänster varje dag; deras lojalitet är avgörande för vår framgång, sysselsättning och styrka i vår verksamhet.

Kundtillfredsställelsen och affärsframgångar är sammanlänkade.

4. Kontinuerlig förbättring
Vi stärker vår marknadsposition genom att fokusera på kvalitet och ständiga förbättringar inom alla avdelningar och nyckelprocesser.

5. Kvalitetsåtagande
Vi strävar efter ständiga förbättringar och kommunicerar vårt engagemang för kvalitet både internt och externt. Vi anpassar oss ständigt till de krav som krävs.

6. Marabu anställda
Punkterna 1-5 kan bara uppnås när alla Marabu medarbetare arbetar tillsammans mot ett gemensamt mål. En god arbetsmiljö och en effektiv organisation uppfyller dessa syften.

 

Miljö

Vårt övergripande mål är att skydda den naturliga världen och bevara dess grundläggande resurser såsom luft, vatten och jord.  Att minimera miljöpåverkan från våra produktionsprocesser är en ständig uppgift som alltid ger oss nya utmaningar.

1. Ansvar
Principerna för säkerhet och miljöskydd är integrerade i alla våra affärsprocesser. Vi tvingar alla våra anställda att fullt ut följa relevanta uppgifter och policys.

2. Produkter
Vi utvecklar toppmoderna produkter som är konstruerade för lägsta möjliga utsläpp över hela livscykeln.

3. Användning av farliga råvaror
Vi väljer våra råvaror mycket noggrant. Vi undviker att använda råmaterial med särskilda klassificerings- och riskhanteringsåtgärder om det är tekniskt möjligt. När det är lämpligt och genomförbart ersätter vi råmaterial med särskilda klassificerings- och riskhanteringsåtgärder av råmaterial, som anses utgöra en betydligt lägre risk för hälsan.

4. Effektiv resursanvändning
Ansvarsfull, måttlig förbrukning av material och energieffektiva produktionsprocesser bidrar till att bevara primära naturresurser och samtidigt förbättra kostnadseffektiviteten i vår verksamhet. Vi prioriterar användningen av förnybar energi och virke från hållbara skogar.

5. Bedömning och förbättring
Vi bedömer kontinuerligt våra miljöledningsmetoder och resultat, både vad gäller risker och kvantifierbara nyckeltal.

6. Investeringar
Investeringar i State-of-the-art anläggningar och utrustning stöder effektivitet i utveckling, tillverkning och användning av våra produkter.

7. Kommunikation och öppenhet
Vi engagerar oss i öppen dialog både internt och externt. Alla medarbetares kunskap och erfarenhet spelar en viktig roll för att uppnå ständiga förbättringar. Vi tar hänsyn till de krav som ställs på intressentgrupper och reagerar på lämpligt sätt med tydliga åtaganden. Vi deltar i och bidrar proaktivt till kemiska branschorganisationer, vilket understryker vårt fokus på hälsa, säkerhet och miljöskydd.

Vår miljörapport (Project Green)

Hälsa och säkerhet

I enlighet med gällande lagstiftning upprätthåller vi mycket höga krav på hälsa och säkerhet i arbetsmiljön.

Vi åtar oss att proaktivt värna om hälsan hos våra anställda och användare av våra produkter.

1. Rättslig efterlevnad och ständiga förbättringar
Ansvaret för att genomföra och följa relevanta rättsliga krav och för att kontinuerligt förbättra arbetsmiljön, ligger hos styrelsen, linjechefer och handledare samt alla anställda.

2. Arbetssäkerhet – en viktig uppgift för ledningen
Handledare och linjechefer måste upprätthålla en ren och säker arbetsmiljö, och regelbundet instruera anställda att göra detsamma.

3. Säkerhet för maskiner och anläggningar
Potentiella faror från anläggningar och utrustningar måste elimineras genom regelbunden övervakning, underhåll och reparation.

4. Användning av farliga råvaror
Vi väljer våra råvaror mycket noggrant. Vi undviker att använda råmaterial med särskilda klassificerings- och riskhanteringsåtgärder om det är tekniskt möjligt. När det är lämpligt och genomförbart ersätter vi råmaterial med särskilda klassificerings- och riskhanteringsåtgärder av råmaterial, som anses utgöra en betydligt lägre risk för hälsan.

5. Personlig skyddsutrustning
Skyddskläder måste bäras i områden där det anses obligatoriskt med tanke på typen av arbetsmiljö och potentiella faror.

6. Kontor
Kontorens arbetsmiljöer är utrustade med toppmoderna skärmar, ergonomiska stolar och skrivbord.

7. Miljörådet
Miljörådet bedömer aktuella säkerhetsfrågor, utvecklingen och beslut om lämpliga åtgärder för att förbättra den allmänna säkerheten.

8. Anläggningsinspektioner och riskbedömningar
Vi utför regelbundet anläggningsinspektioner för att bedöma potentiella faror och för att säkerställa genomförandet av säkerhetspolitiken.

ISO-certifikat

Marabu Scandinavia är ISO-certifierat inom både miljö och kvalitet enligt standarderna ISO 14001 och ISO 9001.

ISO-certifikat