Marabu Scandinavia

Kvalitetspolicy

Marabus varumärke är känt för sina ledande högkvalitativa produkter och tjänster, dess höga gemensamma utvecklingsstandarder, och dess internationella räckvidd.

Vi måste generera en rimlig vinst för att bibehålla konkurrenskraft och säkerställa en fortsatt expansion på våra marknader. Vårt övergripande uppdrag är att konsekvent anpassa vår verksamhet efter marknadens krav. Vi strävar efter att erbjuda högkvalitativa produkter och tjänster som gagnar våra kunder. Vi kan bara uppnå detta mål om alla Marabus medarbetare arbetar tillsammans.

Våra kunder är de som utvärderar kvaliteten på våra tjänster varje dag. De är avgörande för vår framgång, till att säkra våra arbetsplatser och livskraften i vår verksamhet. Vi strävar efter att befästa och stärka vår marknadsposition genom att fokusera på kvalitet inom alla avdelningar. Vi strävar efter ständig förbättring genom att kommunicera vårt engagemang för kvalitet inom hela vår verksamhet nu och i framtiden. Vi anpassar oss till ständigt nya krav i förändring. Vi mäter vår framgång genom kundnöjdhet och hur vi effektiviserar våra affärsprocesser.  

Miljöpolicy

Vår miljöpolicy - Nio vägledande principer
I vår dagliga verksamhet, måste vi ofta göra kompromisser för att uppnå kortsiktiga mål. Men vårt långsiktiga mål är tydligt: att skydda och bevara vår naturliga miljö och dess väsentliga resurser - luft, vatten och jord. För kommande generationer, har vi inte råd med en "vinst till varje pris" attityd.

Vi tar vårt ansvar för säkerhet och miljöskydd, som företag inom den kemiska industrin. Alla våra anställda följer relevant nationell och internationell lagstiftning och principer i miljörätt.

Vi avstår frivilligt från att använda mycket giftiga eller farliga ämnen. När det är möjligt använder vi mindre skadliga ersättningsråvaror.

Vi utvecklar högteknologiska produkter anpassade till att minska utsläppen i produktion och bearbetning.

Ansvarsfull och måttlig konsumtion av naturresurser som energi och råvaror är en självklarhet för Marabu. Vi prioriterar användningen av förnybara energikällor.

Företagens sociala ansvar, inklusive miljöskydd, är en integrerad del av vår affärsfilosofi och praxis.

Vi strävar efter att ständigt förbättra vårt miljöarbete och miljöprestanda.

Vi investerar fortlöpande i state-of-the-art anläggningar och utrustning även i osäkra marknadsförhållanden.

Vi deltar och bidrar aktivt i branschorganisationer för kvalitet, hälsa och säkerhet och miljöskyddsfrågor. För Marabu, är detta en viktig del av vårt omfattande engagemang för våra anställda och miljön.

Vi förväntar oss att våra leverantörer uppfyller samma höga standard som vi ställer på oss själva.

Hälsa och säkerhet
Vi strävar efter att erbjuda en ren och säker arbetsplats och regelbundet utbilda anställda i enlighet därmed. Vi ger specifika instruktioner (t.ex. för produktion, logistik, laboratorier, truckförare och första hjälpen, etc.) för att säkerställa att personalen är fullt medvetna om säkerhetsfrågor. Ansvaret för att genomföra och följa relevant lagstiftning och för att ständigt förbättra hälsa och säkerhet ligger hos ledningen, chefer och varje anställd.

Marabus ledningshandbok omfattar mål, organisationsstrukturer, processer och rutiner av betydelse för kvalitet, miljöskydd, hälsa och säkerhet. Den är obligatorisk för oss alla. Den kommer framför allt att finslipas och förbättras genom interna revisioner. Den strategiska inriktningen och effekten av Marabu Management System kommer att revideras och utvärderas av ledningen vid bestämda intervaller.

ISO-certifikat

Marabu Scandinavia är ISO-certifierat inom både miljö och kvalitet enligt standarderna ISO 14001 och ISO 9001.

ISO-certifikat